HypotheekMaker

Algemeen schademeldingformulier

Basisgegevens

 

Verzekeringnemer / Verzekerde

BTW aftrek
Elders ook verzekerd voor deze schade?

 

Schadedatum en omstandigheden

 

Beschadigd of vermist

Schade herstelbaar
Reperatie reeds uitgevoerd

 

Tegenpartij

Is benadeelde daarvoor zelf verzekerd
Schade daar gemeld

 

Veroorzaker

Medeschuldigen

 

Aangifte en slotvragen

Aangifte politie
Zijn er getuigen

 

Ondertekening

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

 

Schadeformulier online versturen

Wat is de som van 2 en 8?

Vul het veld Anti-spam-controle in en druk vervolgens op de knop versturen, waarna het schadeformulier online aan ons kantoor wordt verstuurd. Een kopie van de schademelding wordt jou als PDF via de mail toegestuurd. Na ontvangst van het schadeformulier zullen wij voor verdere afhandeling zorgdragen.