HypotheekMaker

Privacy Statement

HypotheekMaker, gevestigd aan Hazelaarstraat 19, 6562 GH in GROESBEEK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.hypotheekmaker.nl/
Hazelaarstraat 19
6562 GH  GROESBEEK
+31 413 256 137

John van Baardewijk is de Functionaris Gegevensbescherming van HypotheekMaker, te bereiken via john@hypotheekmaker.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HypotheekMaker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens zoals: Naam; adresgegevens; telefoonnummer en E-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken zoals: Geslacht; geboortedatum en geboorteplaats
 • Identificatiegegevens zoals: Identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs
 • Financiële bijzonderheden zoals: IBAN nummer; uitgaven- en inkomensgegevens
 • Financiële producten: Hypotheken; kredieten; betaal-/spaarrekeningen en verzekeringen
 • Woningkenmerken zoals: Aard van de woning; eigendom of gehuurd; woonlasten
 • Samenstelling gezin
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Beroep en betrekking
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HypotheekMaker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Gezondheid en fysieke gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via john@hypotheekmaker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HypotheekMaker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inventariseren, analyseren, adviseren en bemiddelen financieel product
 • Uitvoeren overeenkomst financieel product: het aanvragen en verwerken van het door onze relatie aangevraagde product. Het doen van zorgplicht in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT)
 • Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht): Het periodiek informeren, inventariseren, analyseren, adviseren van onze klanten betreffende aanpassingen in gerelateerde producten
 • Relatiebeheer: Het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers. Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand
 • Marketingactiviteiten: Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden
 • U te kunnen benaderen (post, bellen of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • HypotheekMaker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • De uitdrukkelijke toestemming die is verstrekt om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing

Geautomatiseerde besluitvorming

HypotheekMaker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HypotheekMaker) tussen zit. HypotheekMaker gebruikt de volgende computerprogramma's en/of -systemen:

 • Adviesbox: Ondersteunt onze finacieel adviseur bij het opstellen van een financieel advies, berekenen en aanvragen van hyptheken en overige financiële producten voor onze relaties. Alle fiscale- en sociale cijfers zijn erin verwerkt en worden dagelijks automatisch bijgewerkt. Daarnaast zijn van alle geldverstrekkers producten, rentes en voorwaarden opgenomen. Naast berekenen en analyseren leent Adviesbox zich dus ook voor efficiënt aanvragen en bemiddelen. Surf naar de website van Adviesbox voor meer informatie.
 • Nationale Hypotheekbond: In deze unieke analytische CRM software leggen wij uw persoonlijke gegevens vast en ontvangen wij portefeuillesignalen die ons als financieel dienstverlener ondersteunt in onze dagelijkse adviespraktijken. De software ondersteunt ons daarnaast bij het invullen van onze wettelijke zorgplicht en nazorg. Proactieve zorgplicht biedt onze relaties daardoor betere bescherming tegen financiële risico's. Surf naar de website van Nationale Hypotheekbond voor meer informatie.
 • Rolls: Rolls Software is marktleider op het gebied van software voor het vergelijken van premies en verzekeringsvoorwaarden. Rolls is er voor Vergelijkers, Verzekeraars, Intermediairs, Service providers & Volmachten. Rolls is speciaal ontwikkeld voor de assurantieadviseur die met Rolls alle polissen en voorwaarden van de verzekerings-maatschappijen objectief met elkaar wil vergelijken om tot een passend advies te komen. Surf naar de website van Rolls voor meer informatie.
 • Dropbox: HypotheekMaker bewaart uw gegevens in Dropbox, een clouddienst voor het online opslaan van bestanden. Wij kunnen met Dropbox bestanden synchroniseren op verschillende apparaten en ze tegelijkertijd delen met onze medewerkers. Dropbox synchroniseert bestanden tussen verschillende computers via de Dropbox-client die hiervoor gebruik maakt van het internet. Dropbox Professional biedt toonaangevende beveiliging en gegevensbescherming. Dankzij functies zoals extern verwijderen, links met wachtwoordbeveiliging en gedeelde links met vervaldatum, kunnen alleen onze medewerkers toegang hebben tot uw gegevens. Dropbox is gecertificeerd volgens wereldwijd geaccepteerde en erkende normen en voorschriften op het gebied van beveiliging en privacy, zoals ISO 27001/2, ISO27018/17 en SOC 2. Op het gebied van gegevensbescherming voldoet Dropbox hiermee aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Surf naar de website van Dropbox voor meer informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HypotheekMaker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. In de meeste gevallen bewaren we uw gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met HypotheekMaker. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia

Bewaartermijn

Reden

 • Contactgegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Financiële producten
 • Woningkenmerken
 • Samenstelling gezin
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Beroep en betrekking
 • Ras
 • Gezondheid en fysieke gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan
  16 jaar

Tot 7 jaar na het einde
van de overeenkomst
of uw relatie met HypotheekMaker

 • Uitvoering dienstverlening
 • Bank- en kredietwezen, verzekeringen
 • Wettelijke verplichting

Overige persoonsgegevens die u actief
aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een
profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Tot 7 jaar na het einde
van de overeenkomst
of uw relatie met HypotheekMaker

 • Uitvoering dienstverlening
 • Bank- en kredietwezen, verzekeringen
 • Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

HypotheekMaker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HypotheekMaker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HypotheekMaker gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HypotheekMaker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar john@hypotheekmaker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HypotheekMaker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HypotheekMaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via john@hypotheekmaker.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.